Close

National Farmer Forum under the theme of Enhancement of Multi-stakeholder to Enable Farmers to Invest in Agriculture!

កសិករបានបង្ហាញនូវកង្វល់របស់ខ្លួនអំពីបញ្ហា ទឹក ទុន និងទីផ្សារ បន្ថែមលើបញ្ហាដែលមានស្រាប់ស្តីពីគោលនយោបាយគាំទ្រដល់គ្រួសារកសិករអំឡុងពេលវេទិកាកសិករថ្នាក់ជាតិក្រោមប្រធានបទ ការលើកកម្ពស់ដៃគូពហុភាគីដើម្បីឲ្យកសិករមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្ម។ វេទិកានេះរៀបចំដោយអង្គការអភិវឌ្ឍនានាក្នុងកិច្ចសហការជាមួយអង្គការកសិករនៅកម្ពុជា។ Farmers expressed their concerns about the issues of water, capital and markets additionally to existing problems of policy to support the farming families during the National Farmer Forum under the theme of the Enhancement of Multi-stakeholder Engagement to Enable Farmers to Invest in Agriculture. The forum co-organized by […]

Read More

Engagement of farmers with private sector to ensure sustainable agriculture for smallholders!

តំណាងសមាគមសហព័ន្ធកសិករកម្ពុជានៃអ្នកផលិតកសិកម្ម (សសកជ) ឬ ស៊ីហ្វាបកម្ពុជា ដឹកនាំដោយលោក ឆេង ថុង និងអមដោយលោក ប៉ែន ផាន់ណា ដែលជាលេខាធិការ បានទទួលជួបតំណាងក្រុមហ៊ុន Exhibitions Asia Pacific Co.LTD ដើម្បីពិភាក្សាការងារសន្និសិទនិងពិពណ៌កសិកម្មឆ្នាំ២០១៩ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី ២-៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ នៅទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ។ ការផ្សារភ្ជាប់កសិករនិងអង្គការកសិករ (សមាគម និងឬ សហព័ន្ធកសិករ) ជាមួយវិស័យឯកជនគឺជាផ្នែកមួយក្នុងចំណោមផ្នែកទាំងឡាយនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សមាគមសហព័ន្ធកសិករកម្ពុជានៃអ្នកផលិតកសិកម្ម (សសកជ) ឬ ស៊ីហ្វាបកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រាកដថាកសិករអាចសម្រេចបាននូវគោលដៅកសិកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាពក្នុងការចិញ្ចឹមប្រជាពលរដ្ឋ៕ CFAP’s representatives led by Mr. Chheng Thong, Vice Chairman and Chhoem Phanna, Secretary hosted a meeting with the VNU Exhibitions Asia Pacific Co.LTD to […]

Read More

Diversification of incomes for producer associations and cooperatives is needed to ensure the sustainability of FOs/Coops to provide services to farmer members!

ថ្ងៃទី៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ នេះ ប្រធានស្ថាបនិកនិងជានាយកសមាគមសហព័ន្ធកសិករកម្ពុជានៃអ្នកផលិតកសិកម្ម (សសកជ)និងក្រុមការងារបានទៅពិនិត្យមើលដំណើរការនិងសិក្សាបន្ថែមលើការផលិតទឹកសុទ្ធសហគមន៍ស្វាយអង្គ។ សហគមន៍អាចផលិតទឹកសុទ្ធបានចំនួន៣៦០ដបក្នុងមួយថ្ងៃ។ សូមចូលរួមគាំទ្រផលិតផលរបស់សហគមន៍ដើម្បីបង្កើតមុខរបរនៅមូលដ្ឋានដោយផ្ទាល់សម្រាប់ប្រជាជនយើង។ ស៊ីហ្វាបកម្ពុជាកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបញ្ចូលភាសាសេដ្ឋកិច្ចទៅក្នុងសហគមន៍និងសមាគមអ្នកផលិតកសិកម្មដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឃប្រទេសជាតិ។ “ផលិតផលយើង មោទនភាពជាតិយើង សុខភាពយើង និងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិយើង”៕ CFAP is lecturing farmers and members’ organizations on economic literacy in order to contribute to the country development in particular work creation at rural Cambodia.

Read More

Involvement of farmers and farmers’ associations/coops into investment policy will help reaching sustainable development in Cambodia!

សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ស្តីពីការសម្រួលវិនិយោគសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជា។ គោលនយោបាយគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការកសាងនិងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិ។ កសិករត្រូវតែធ្វើផលិត កែច្នៃ និងផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារ៕ Consultation Workshop on Investment Facilitation for Sustainable Development in Cambodia. Policy is fundamental for human resource and economic development. Farmers needed to produce, process and supply. We as farmers and representatives of farmers needed the government and partners to support us. Phnom Penh, October 2, 2019.

Read More

Diversification of incomes for producer associations and cooperatives is needed to ensure the sustainability of FOs/Coops to provide services to farmer members!

ថ្ងៃទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ នេះ ប្រធានស្ថាបនិកនិងជានាយកសមាគមសហព័ន្ធកសិករកម្ពុជានៃអ្នកផលិតកសិកម្ម (សសកជ)និងក្រុមការងារបានទៅទស្សនៈកិច្ចសមាគមសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ និងសហគមន៍កសិកម្មដើម្បីពិនិត្យមើលដំណើរការផលិតទឹកសុទ្ធរបស់ សហគមន៍៕ Lead founder and a managing director of the Cambodian Farmer Federation of Agricultural Producers (CFAP) and colleagues visited the Family Economic Development Association (FEDA) and the cooperative to see the manufacturing process of drinking water of the cooperative. Svay Rieng date: October 1, 2019.

Read More

Sub-National Consultation Forum Between the Civil Society Organisations with the Sub-National Government!!

On Tuesday 10th of September 2019, the Civil Society Alliance Forum organized the sub-national consultation forum with Civil Society Organisations (NGOs/Farmers’ Organisations/Cooperatives) in Svay Rieng province. The forum organized under the theme “Strengthening of Collaboration Between the Civil Society Organisations (CSO) and the Government aiming to have achieved the sustainable development goal in Cambodia”.  An […]

Read More

Economic Innovation of the Producers Cooperatives is a new hope for organisational sustainability!

Traditional agricultural practices and or old agricultural practices are not responsive to current changes of climate in particular in humid countries like in Cambodia, therefore agricultural economic innovation to provide services to farmer members is a part of the solution. The Sambou Meanchey Agricultural Cooperative is piloting a new model of rice seeding. If it […]

Read More

Visit of the Vice Minister of Foreign Affairs of Japan, H.E. Norikazu Suzuki to the Svay Chrum Agricultural Cooperative

On 23rd of August 2019, the Svay Chrum Agricultural Cooperative (SCHAC) was honored by H.E. Mr. Norikazu Suzuki, Vice Minister of Foreign Affairs of Japan visited the Svay Chrum Agricultural Cooperative in Svay Rieng. H.E. the Vice Minister observed about the cooperative work in agricultural services delivering to farmer members and cooperative’s activities. The Chairwoman […]

Read More